תקנון האתר ומדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר www.onlineseller.co.il - לומדים למכור באינטרנט.

אנחנו לא מאמינים ב-"התעשרות מהירה" - רק בעבודה קשה, ונתינת ערך לאדם אחר. אנחנו לא מתחייבים בשום צורה לתוצאות שלך, כי אנחנו לא מכירים אותך, וחוץ מזה, התוצאות שלך בחיים תלויות בך. מסכים? אנחנו רק רוצים לעזור לך על ידי מתן תוכן, כיוון ואסטרטגיות כדי להזיז אותך קדימה מהר יותר.

 

השימוש באתר www.OnlineSeller.co.il (להלן "האתר"), ובכל התכנים והשירותים השונים בו מעידים על הסכמתך לתנאי שימוש אלה לכן מומלץ לקרוא אותם.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והם מתייחסים באופן שווה גם לנשים.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר באמצעות כל סוג של מחשב, טלפון סלולארי, מחשב כף יד, טאבלט, או כל מכשיר תקשורת אחר, באמצעות רשת האינטרנט או באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

בתנאי שימוש אלה המונח "תוכן" מתייחס לכל מידע באתר מכל סוג שהוא (טקסט, תמונות, וידאו, קבצי שמע, צילומים, איורים, קבצים, קוד מחשב, מאגר נתונים, ממשק, וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).)

האתר הינו בבעלות אלעד דרמון – ע.מ. 034993451 (להלן: “מנהלי האתר”).

 

השימוש באתר 

רשאי להשתמש ולבצע פעולות באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (להלן "המשתמש"), וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל, אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל, ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת. 

המשתמש רשאי להשתמש בתוכן באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד, ולמטרת בידור בלבד. אין להעתיק ולהשתמש בכל דרך אחרת בתכנים באתר, כולל פרסום תוכן האתר באתרי אינטרנט אחרים, ו/או בפרסומים אלקטרוניים, ו/או בפרסומי דפוס, ו/או לכל מטרה שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל יישומי מחשב או כל אמצעי אחר, כולל תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, ו/או סריקה, ו/או העתקה ו/או אחזור אוטומטי של תוכן כלשהו מתוך האתר.

אין ליצור לקט, אוסף או מאגר נתונים שיכיל תכנים מהאתר, או להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame / iFrame), גלויה או סמויה.

אין לשלוח קישור לאתר או לאחד מדפי האתר מאתרים חיצוניים המכילים תכנים פורנוגראפיים, ו/או תכנים המעודדים לגזענות ו/או לאפליה פסולה, ו/או המנוגדים לחוק, ו/או שפרסומם מנוגד לחוק ו/או מעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

מנהלי אתר OnlineSeller רשאים להורות לך להסיר ולבטל כל קישור המפנה לאתר או לאחד מדפי האתר על פי שיקול דעתם הבלעדי. במקרה כזה תתתבקש להסיר ולבטל את הקישור באופן מיידי ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי מנהלי אתר OnlineSeller בעניין זה.

מנהלי אתר OnlineSeller לא ישאו בכל אחריות לנזק שייגרם או שעשוי להגרם כתוצאה מקישור לתוכן באתר, ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את מנהלי אתר OnlineSeller בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

 

שירותים הטעונים רישום 

באתר ניתן למצוא שירותים הטעונים הרשמה. תוכל ליהנות משירותים אלה ולהשתמש בהם לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות.

בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, עיר מגורים, כתובת דואר אלקטרוני פעילה וכדומה. במידה והשירות כרוך בתשלום, תתבקש למסור גם פרטים פיננסיים כגון: פרטי כרטיס האשראי שלך, או פרטי חשבון PayPal שלך.

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. מסירת פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך למנוע אפשרות של יצירת קשר איתך. באחריותך לשמור על עדכניות ונכונות הפרטים שלך באתר גם באמצעות פנייה ישירה למנהלי האתר.

הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירותי האתר יישמרו במאגר המידע שבבעלות מנהלי האתר. אין על המשתמש חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה לאפשר שימוש בשירות אליו נרשמת. מנהלי האתר לא יעשו שימוש בפרטיך, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.

בעת הרישום לאתר או לשירות יופקו עבורך שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. באפשרותך לעדכן את הסיסמא בכל עת. מנהלי אתר OnlineSeller רשאים לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.

חשוב לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם ולהקפיד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר (לפחות פעם בשישה חודשים). הנך מתחייב לדווח מיידית למנהלי אתר OnlineSeller על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאים מנהלי האתר לבטל את רישומך לאתר או לשירות, או לחסום את גישתך אליו ולא לאפשר לך להשתמש בשירותי האתר על פי שיקול דעתם המוחלט ו/או בכל אחד מהמקרים הבאים:

• אם בעת ההרשמה לאתר או לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים.

• אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים ו/או עלולים לפגוע במנהלי האתר או בצד שלישי כלשהו, כולל משתמשים אחרים, כותבים או ספקים של אתר OnlineSeller.

• אם השתמשת באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

• אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר.

• אם לא השתמשת בשירות במשך תקופה רצופה העולה על 12 חודשים, גם לאחר שניתנה לך על כך הודעה בדואר אלקטרוני.

• אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכל דרך שהיא.

• אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי.

• אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום).

• אם יש לך חוב כספי למנהלי האתר, או לכל תאגיד בשליטתם ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

 

רכישת מוצרים ושירותים בתשלום

באתר זה נמכרים מוצרים שונים כגון: מנוי המאפשר גישה לתוכן, ספרים, תקליטורים, קורסים אינטרנטיים, סדנאות, ועוד.

כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר, כולל כל פעולה של רכישת מוצר המוצע באתר, מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. 

בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת פרטים אישיים. 

הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.

פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים לא יישמרו במאגר החברה ולא יעשה בהם שימוש מלבד לשם קניית המוצר.

 

תשלום ואספקה

החיוב אינו מיידי אלא רק במידה והמוצר זמין במלאי, בהתאם לאספקת המוצר ללקוח.

המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.

אספקת המוצרים תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.

במידה והמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 21 יום ממועד משלוח ההזמנה), אנו נוציא משלוח נוסף בדואר רשום מהר ככל שניתן (בהתאם לזמינות המוצר).

כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981. ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).ב. במקרה של ביטול עסקת מכירה של מוצרים פיסיים (ספרים, תקליטורים וכדומה): תקופת הביטול ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר על ידי הלקוח. במקרה זה ההחזר יתבצע רק לאחר החזרת הטובין לחברה כשהם במצב תקין, לא נפגמו ולא נעשה בהם כל שימוש שהוא, לרבות העתקתם.

למען הסר ספק – עלויות המשלוח (במידה וישנן כאלו) של החזרת המוצר לחברה, יחולו על הלקוח. כמו כן, ההחזר לא יכסה את עלויות המשלוח של המוצר אל הלקוח.

במקרה של ביטול עסקה של סדנה או ארוע מסוג זה – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

תנאי ביטול העסקה לא יחולו במקרה של: טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. וכן לא על מוצרי מידע דיגיטליים (קבצי 3MP, וידאו, PDF וכדומה).

ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות שליחת הודעה לדואר האלקטרוני This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

במקרה של ביטול עקב פגם יחזיר בעל החנות בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה דמי ביטול כלשהם.

במקרה של ביטול שלא עקב פגם, יחזיר בעל החנות בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. יובהר ויודגש, דמי הביטול יגבו ע”י החברה.

יובהר ויודגש: ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לחברה באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

במידה והעסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי, החברה תעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי בתוך 14 הימים. הזמן שבו תזכה חברת האשראי את הלקוח תלוייה בחברת האשראי ולא בחברה.

 

תנאים נוספים

החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם.

החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

 

המידע והתכנים באתר

אין לראות במידע הכלול באתר זה משום ייעוץ או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ אישי וספציפי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים ובצרכיו של המשתמש. המידע הכלול באתר אינו בא במקום ייעוץ ואין לפעול על פיו, לשם ביצוע התקשרויות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי מתאים ע”י מומחים.

השימוש במידע, בנתונים ובפרטים המובאים באתר זה עלול לגרום להפסד כספי למשתמש, והינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש. האתר אינו מבטיח את מידת הדיוק של הנתונים והפרטים שבאתר, לא את שלמותו, לא את עדכניותו ולא את מידת התאמתו לצרכי ולנתוני המשתמש.

שום מידע בדפים אלו ובאתר זה או באתרים אחרים בבעלותינו, אינו הבטחה לתוצאות או להכנסות כלשהן, ואנו לא מתיימרים לספק מידע ויעוץ כלכלי או משפטי כזה או אחר.

אנו לא יכולים להבטיח לך תוצאות כלשהן או הכנסות מסויימות בעקבות השימוש בתכנים, בקורסים וברעיונות שלנו, כי הן תלויות בך ובמה שתבחר לעשות או שלא לעשות.

הנך מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב שקיבלת בעת השימוש באתר ואינך רשאי להסתמך עליו. מומלץ לנהוג בזהירות בתכנים המתפרסמים באתר. מידע זה אינו מהווה תחליף עצה מקצועית אישית ואינו מותאם בהכרח למקרה ספציפי.

מפעילי האתר, החברות, בעלי המניות, נציגיהם, עובדיהם ונושאי המשרה בהן, לא ישאו ולא יהיו אחראיים באחריות מכל סוג שהיא לכל הפסד, אובדן או נזק, אם במישרין ואם בעקיפין, אשר עלול להיגרם משימוש במידע המופיע באתר, מהשמטת מידע, ממידע שאינו שלם, אינו מדויק או טועה.

שום אינפורמציה המופיעה באתר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. כמו כן, חל איסור מוחלט לפרסם ברבים כל חלק או פלט של התכנים באתר, בין שהם מודפסים כטקסט, כשרטוט או כדו”ח ובין שהם ניתנים כקובץ.

מפעילי האתר אינם מתחייבים לעדכן את המידע ויתכנו בו שינויים מיידיים או מתמשכים.

הפרטים, המידע ו/או הנתונים שבאתר זה, התקבלו, בחלקם, מצדדים שלישיים – מפעילים, בתי עסק ומסחר וכן מאתרים אחרים. ועל כן, אין האתר מתחייב לגבי נכונותם, אמינותם, שלמותם ו/או מידת דיוקם.

האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים, חלקם מופעלים ע”י צדדים שלישיים לגביהם, אין לאתר הזה ולמפעיליו כל שליטה על המידע, הפרטים והנתונים שבאותם אתרים ואין לפרש הפנייה אליהם כמתן המלצה, אישור או העדפה באשר למידע, לתוכן ו/או השירותים המפורסמים בהם והאתר ומפעיליו לא ישאו באחריות לתוכן המופיע באתרים אלו למימוש, או הסתמכות על המידע שבהם.

מנהל האתר אינו אחראי לתכנים ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו. האחריות המלאה והבלעדית לפעולות ותוצאותיה הינה על המשתמש.

האתר מאפשר הורדת קבצים, האתר אינו אחראי לנזקים העשויים להיגרם מהורדת הקבצים, השימוש בהם והפעלתם לרבות, “הדבקות” בווירוס, תולעי מחשב, סוסים טרויאנים ודומיהם, ואין בהצגתם באתר בכדי לאשר השימוש בהם.

האתר מאפשר העברת מסרים ע”י הגולשים. תוכן המסרים הם באחריותם הבלעדית של שולחיהם והאתר לא יישא כל אחריות בגינם. אין לעלות ו/או לשלוח לאתר זה או באמצעותו, חומרים, מידע או פרטים שאינם מוסריים או בלתי חוקיים, לא רלוונטיים ואחרים. הנהלת האתר תהא רשאית, אך לא חייבת, למנוע מסרים ולהסירם, לפי שיקול דעתה הבלעדית.

השימוש באתר ייעשה על פי תנאים אלו ועל פי הוראות השימוש באתר בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לפרוץ לאתר ו/או לשנות ו/או לגרוע ו/או להוסיף ו/או לפגוע בתוכנו של האתר ו/או בעיצובו ו/או בתוכנות המשמשות אותו ו/או בכל חומר אחר הכלול בו.

האתר יוכל להפעיל תוכנות צוברות מידע על פעילות המשתמש באתר לצורך ניתוח והתאמה של צרכי המשתמש הספציפי והאחרים. וכן, רשאי להעביר את המידע לכל צד שלישי כלשהו, לפי שיקול דעתו הבלעדית ולצורך מתן שירות יעיל למוסר המידע.

בעצם שימושך באתר והרשמתך אליו, הנך מסכים כי מעת לעת תשלח אליך הצעה שיווקית מן האתר בין אם היא רלוונטית לתחומים המוצעים בו ובין שלא.

מנהל האתר רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.

מנהל האתר רשאי להשתמש בפרטים שתמסור באתר ובמידע שייאסף אודות דפוסי השימוש, לצורך שיפור השירותים, ו\או ליצירת קשר בדואר אלקטרוני.

אנו משתמשים בחברות פרסום של צד שלישי כדי להציג בפניך מודעות, כשאתה מבקר באתר שלנו. ייתכן שחברות אלו משתמשות בפרטים (לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא”ל או מספר הטלפון שלך) לגבי הביקורים שלך באתר זה ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותך.

דין ומקום שיפוט – על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בישראל.

 

הטרדות, דואר זבל ושימוש לא חוקי אחר

האתר מתנגד באופן ברור וחד משמעי לכל סוג של הטרדה, דואר זבל ושימוש לא חוקי אחר באמצעיו. מוסכם בזאת בין המשתמש והאתר כי בכל מקרה של הטרדה או שימוש אחר לרעה באמצעי האתר יודיע המשתמש מיידית על כך למנהל האתר דרך עמוד צור קשר. כמו כן מוסכם כי בעלי האתר ומנהליו לא יישאו באחריות על שימוש לא חוקי כזה או אחר של משתמש או גוף שלישי באמצעי האתר.

המשתמש מתחייב שלא יהיו לא טענות, תביעות או מענות כלפי בעלי האתר ומנהליו בגין שימוש לא חוקי או מטריד זה או אחר של משתמש אחר ו/או צד שלישי באמצעי האתר.

 

הצהרת המשתמש

ידוע לי כי השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהיה לי טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר בגין אופיים של השירותים שמציע האתר. השימוש באתר ייעשה על אחריותי המלאה והבלעדית.

כל המוצג באתר בפרט זה העיצוב, המידע והתכנים הינו קניינו הבלעדי של מנהל האתר, אין לאדם כלשהו, באמצעי כלשהו, אישור להעתיק חלק מן האתר או את האתר בשלמותו, ללא מתן אישור בכתב, החתום בחתימת ידו של מנהל האתר בלבד.

מנהל האתר לא יהיו אחראי לכל נזק שייגרם למשתמש, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שעשוי לנבוע מהשימוש באתר, מוסכם כי השימוש באתר הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש.

המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שייעשה באתר או ביישום התכנים המוצגים באתר. מובהר, למען הסר ספק כי מנהל האתר אינו אחראי באופן כלשהו לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על נתונים המוצגים באתר זה ו/או לנזק מסוג כלשהו.

© תוכנו של אתר זה, מוגן בזכויות יוצרים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתו של מנהל האתר ובעל הזכויות.

בכל שאלה ניתן לפנות אל מנהל האתר במייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או בטופס יצירת קשר באתר.

משתמש רשום